Author: l2IpQCRAFB

Audit i Brendshem

Edukimi
• Arsim i lartë në Shkenca Ekonomike, preferohet në Kontabilitet ose Financë.
• Njohja me sistemin e kontabilitetit dhe proceset e biznesit
• Të jetë i çertifikuar në ushtrimin e profesionit të audituesit
• Analitik dhe këmbëngulës në kryerjen e detyrave
• Saktësi
• Aftësi për të hartuar raporte dhe udhëzime praktike dhe te sakta,
• Në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur, pa mbikëqyrje të drejtpërdrejtë
• Njohuri kompjuterike ( Bazat e kompjuterit + Paketa Office + programet Alpha/Financë )

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Faturues/e

Kualifikimet

  • Ka përfunduar arsimin bazë/të mesëm
  • Njohuri bazë të furnizimit me ujë dhe shërbimet e kanalizimit
  • Saktësi në regjistrimin e të dhënave dhe raportimin
  • Kupton procedurat e faturimit dhe arketimit
  • Ka aftësi të arsyeshme të komunikimit
  • Te këtë eksperience ne shperbim me klientin

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Murator

Kualifikimet
 Arsimi 8 vjeçar / mesëm
 Aftësia themelore për të lexuar skica te projekteve.
 I aftë fizikisht për të bërë punë.
Kushtet e punës
 Punë në terren / Orar jo i rregullt i punës
 Vëmendje të mjaftueshme për sigurinë e punës dhe shëndetin personal e nevojshme. Stafi
punon në rrugë, me papastërti dhe rreziqet e mundshme shëndetësore.
 Punon shpesh në kohë të parregullt (per shkak te difekteve)

Kërkohet Hidraulik

Kualifikimet
 Arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
 Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
 Aftësi mbikëqyrëse.
Kushtet e punës
 Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
 Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kërkohet Menaxher për sektorin Operim-Mirëmbajtje

Kualifikimet
* Arsim i lartë në degët ing.hidroteknike, ing. ndërtimi etj.
* Së paku 1 vit përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
* Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësit.
* Aftësi mbikëqyrëse.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
* Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta.

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Specialist/e Faturim-Debi

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për Specialist/e Faturim – Debi në Sektorin e Shitjes.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

Kualifikimet
* Arsim i lartë, fakulteti ekonomik.
* Trajtimin e te dhenave me saktësi
* Kuptimi i sistemit të tarifave, faturimit dhe procedurave të mbledhjes së te ardhurave
* Te jete i mprehte ne eevidentimin e parregullsive ne të dhëna dhe raporte.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Pune zyre
* Pune me kompjuter
* Pune ne terren per kontroll faturimi dhe problemesh faturimi
* Pune ne terren per grupe pune te ngritura nga Shoqeria
CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Ju faleminderit !

Kërkohet jurist/e

Kualifikimet
*Arsimi i lartë në Juridik, mundësisht master ne e drejte publike, penale, biznesi.
*Të njohe proçeset e prokurimit dhe të tenderimit.
*Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
*Në gjendje të hartojë raporte dhe letra adekuate ligjore.

CILËSITË & KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kushtet e punës
*Punë zyre

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Pompist

Kualifikimet
*Arsimi profesional / arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
*Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
*Aftësi mbikëqyrëse

Kushtet e punës
*Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

Kërkohet Inxhinier Elektrik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 3- vjecar) ne degen Inxhinieri Elektrike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
– Aftësi shumë të mira të punës dhe bashkëpunimit në grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri të mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,përbën avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Financier

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

– EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

– AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

  1. Financa 5 dhe Alpha Web
  2. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
  3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
  4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të dorëzojnë aplikimet (CV + dokumentacion) me email : kontakt@ukl.al.

Ju faleminderit !