Njoftime

Kërkohet Operatore Arkëtim – Debi

Kualifikimet

 1. Ka perfunduar shkollën e mesme.

2. Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)

3. Saktësi ne trajtimin e te dhenave

4. Kupton sistemin e tarifave, faturimit dhe procedurave të arketimit

5. Është e vemendshme për parregullsitë në të dhënat dhe raportet

Kushtet e punës

1.Pune zyre

2. Merret me një shumëllojshmëri klientësh

Kërkohet Ing.Projektim-Zbatimi

Kualifikimet

 • Arsim i lartë, në degët inxhinieri ndërtimi, civile, inxhinieri shëndetit publik, inxhinieri mekanike.
 • Së paku 1 vit  përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
 • Aftësi mbikëqyrëse.
 • Rrjedhshmëri në gjuhën angleze.
 • I vetëdijshëm për rregulloret dhe praktikat mbi shëndetin, sigurinë dhe mjedisin.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Te mos jete i denuar me vendim te forms se prere;
– Aftesi shune te mira komunikuse dhe raportuese;
– Aftesi shume te mira te punes dhe bashkepunimit ne grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016 + Programe inxhinierike të tilla si GIS, CAD, modelimin hidraulik).

GJUHET E HUAJA
– Njohuri te mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,perben avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Audit i Brendshem

Edukimi
• Arsim i lartë në Shkenca Ekonomike, preferohet në Kontabilitet ose Financë.
• Njohja me sistemin e kontabilitetit dhe proceset e biznesit
• Të jetë i çertifikuar në ushtrimin e profesionit të audituesit
• Analitik dhe këmbëngulës në kryerjen e detyrave
• Saktësi
• Aftësi për të hartuar raporte dhe udhëzime praktike dhe te sakta,
• Në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur, pa mbikëqyrje të drejtpërdrejtë
• Njohuri kompjuterike ( Bazat e kompjuterit + Paketa Office + programet Alpha/Financë )

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Faturues/e

Kualifikimet

 • Ka përfunduar arsimin bazë/të mesëm
 • Njohuri bazë të furnizimit me ujë dhe shërbimet e kanalizimit
 • Saktësi në regjistrimin e të dhënave dhe raportimin
 • Kupton procedurat e faturimit dhe arketimit
 • Ka aftësi të arsyeshme të komunikimit
 • Te këtë eksperience ne shperbim me klientin

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Murator

Kualifikimet
 Arsimi 8 vjeçar / mesëm
 Aftësia themelore për të lexuar skica te projekteve.
 I aftë fizikisht për të bërë punë.
Kushtet e punës
 Punë në terren / Orar jo i rregullt i punës
 Vëmendje të mjaftueshme për sigurinë e punës dhe shëndetin personal e nevojshme. Stafi
punon në rrugë, me papastërti dhe rreziqet e mundshme shëndetësore.
 Punon shpesh në kohë të parregullt (per shkak te difekteve)

Kërkohet Hidraulik

Kualifikimet
 Arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
 Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
 Aftësi mbikëqyrëse.
Kushtet e punës
 Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
 Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kërkohet Menaxher për sektorin Operim-Mirëmbajtje

Kualifikimet
* Arsim i lartë në degët ing.hidroteknike, ing. ndërtimi etj.
* Së paku 1 vit përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
* Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësit.
* Aftësi mbikëqyrëse.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
* Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta.

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Specialist/e Faturim-Debi

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për Specialist/e Faturim – Debi në Sektorin e Shitjes.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

Kualifikimet
* Arsim i lartë, fakulteti ekonomik.
* Trajtimin e te dhenave me saktësi
* Kuptimi i sistemit të tarifave, faturimit dhe procedurave të mbledhjes së te ardhurave
* Te jete i mprehte ne eevidentimin e parregullsive ne të dhëna dhe raporte.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Pune zyre
* Pune me kompjuter
* Pune ne terren per kontroll faturimi dhe problemesh faturimi
* Pune ne terren per grupe pune te ngritura nga Shoqeria
CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Ju faleminderit !

Kërkohet Pompist

Kualifikimet
*Arsimi profesional / arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
*Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
*Aftësi mbikëqyrëse

Kushtet e punës
*Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

Kërkohet Inxhinier Elektrik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 3- vjecar) ne degen Inxhinieri Elektrike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
– Aftësi shumë të mira të punës dhe bashkëpunimit në grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri të mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,përbën avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al