Aplikim per punesim

Kërkohet Menaxher për sektorin Operim-Mirëmbajtje

Kualifikimet
* Arsim i lartë në degët ing.hidroteknike, ing. ndërtimi etj.
* Së paku 1 vit përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
* Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësit.
* Aftësi mbikëqyrëse.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
* Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta.

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Specialist/e Faturim-Debi

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për Specialist/e Faturim – Debi në Sektorin e Shitjes.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

Kualifikimet
* Arsim i lartë, fakulteti ekonomik.
* Trajtimin e te dhenave me saktësi
* Kuptimi i sistemit të tarifave, faturimit dhe procedurave të mbledhjes së te ardhurave
* Te jete i mprehte ne eevidentimin e parregullsive ne të dhëna dhe raporte.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Pune zyre
* Pune me kompjuter
* Pune ne terren per kontroll faturimi dhe problemesh faturimi
* Pune ne terren per grupe pune te ngritura nga Shoqeria
CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Ju faleminderit !

Kërkohet jurist/e

Kualifikimet
*Arsimi i lartë në Juridik, mundësisht master ne e drejte publike, penale, biznesi.
*Të njohe proçeset e prokurimit dhe të tenderimit.
*Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
*Në gjendje të hartojë raporte dhe letra adekuate ligjore.

CILËSITË & KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kushtet e punës
*Punë zyre

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Pompist

Kualifikimet
*Arsimi profesional / arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
*Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
*Aftësi mbikëqyrëse

Kushtet e punës
*Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

Kërkohet Faturues/e

Kualifikimet

 • Ka përfunduar arsimin bazë/të mesëm
 • Njohuri bazë të furnizimit me ujë dhe shërbimet e kanalizimit
 • Saktësi në regjistrimin e të dhënave dhe raportimin
 • Kupton procedurat e faturimit dhe arketimit
 • Ka aftësi të arsyeshme të komunikimit
 • Te këtë eksperience ne shperbim me klientin

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Inxhinier Elektrik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 3- vjecar) ne degen Inxhinieri Elektrike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
– Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
– Aftësi shumë të mira të punës dhe bashkëpunimit në grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri të mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,përbën avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Financier

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

– EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

– AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

 1. Financa 5 dhe Alpha Web
 2. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
 3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
 4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të dorëzojnë aplikimet (CV + dokumentacion) me email : kontakt@ukl.al.

Ju faleminderit !

Inxhinier Mekanik

EDUKIMI
Arsimi i Larte (Niveli Master, ose diplome Universitare e sistemit 4- vjecar) ne degen Inxhinieri Mekanike.

CILESITE DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
Te mos jete i denuar me vendim te forms se prere;
– Aftesi shune te mira komunikuse dhe raportuse;
– Aftesi shume te mira te punes dhe bashkepunimit ne grup;

AFTESI KOMPJUTERIKE
– Nivel të avancuar të njohurive kompjuterike, AutoCad

GJUHET E HUAJA
– Njohuri te mira te pakten nje gjuhe te Komunitetit Europian,perben avantazh

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

FINANCIER

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

 1. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
 2. Çertifikatë e Programit Alpha Business
 3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
 4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të paraqiten pranë zyrave qendrore të Sh.a UKL.

Ju faleminderit !

Kerkohet Punetor KUZ-je

EDUKIMI
Arsim 9-vjeçar (8-vjeçar)

– CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al