Month: September 2020

Specialist/e Faturim-Debi

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për Specialist/e Faturim – Debi në Sektorin e Shitjes.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

Kualifikimet
* Arsim i lartë, fakulteti ekonomik.
* Trajtimin e te dhenave me saktësi
* Kuptimi i sistemit të tarifave, faturimit dhe procedurave të mbledhjes së te ardhurave
* Te jete i mprehte ne eevidentimin e parregullsive ne të dhëna dhe raporte.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Pune zyre
* Pune me kompjuter
* Pune ne terren per kontroll faturimi dhe problemesh faturimi
* Pune ne terren per grupe pune te ngritura nga Shoqeria
CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Ju faleminderit !

Kërkohet jurist/e

Kualifikimet
*Arsimi i lartë në Juridik, mundësisht master ne e drejte publike, penale, biznesi.
*Të njohe proçeset e prokurimit dhe të tenderimit.
*Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
*Në gjendje të hartojë raporte dhe letra adekuate ligjore.

CILËSITË & KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

Kushtet e punës
*Punë zyre

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al

Kërkohet Pompist

Kualifikimet
*Arsimi profesional / arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
*Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
*Aftësi mbikëqyrëse

Kushtet e punës
*Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.