Month: February 2021

Audit i Brendshem

Edukimi
• Arsim i lartë në Shkenca Ekonomike, preferohet në Kontabilitet ose Financë.
• Njohja me sistemin e kontabilitetit dhe proceset e biznesit
• Të jetë i çertifikuar në ushtrimin e profesionit të audituesit
• Analitik dhe këmbëngulës në kryerjen e detyrave
• Saktësi
• Aftësi për të hartuar raporte dhe udhëzime praktike dhe te sakta,
• Në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur, pa mbikëqyrje të drejtpërdrejtë
• Njohuri kompjuterike ( Bazat e kompjuterit + Paketa Office + programet Alpha/Financë )

*Të interesuarit të dërgojnë CV në kontakt@ukl.al