Day: July 1, 2021

Kërkohet Operatore Arkëtim – Debi

Kualifikimet

  1. Ka perfunduar shkollën e mesme.

2. Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)

3. Saktësi ne trajtimin e te dhenave

4. Kupton sistemin e tarifave, faturimit dhe procedurave të arketimit

5. Është e vemendshme për parregullsitë në të dhënat dhe raportet

Kushtet e punës

1.Pune zyre

2. Merret me një shumëllojshmëri klientësh