FINANCIER

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpall pozicionin vakant për FINANCIER në Sektorin e Financës.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :

EDUKIMI
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë , Fakulteti Ekonomik, Dega Financë- Kontabilitet, Administrim biznesi ose ekuivalent.
• Preferohet Diplomë e Universiteteve Publike dhe eksperience pune e mëparshme në të njëjtin sektor.


CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë ;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri shumë të mira të :

  1. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook etj.);
  2. Çertifikatë e Programit Alpha Business
  3. Internetit (Internet Explorer / Google Chrome/ Moxilla etj);
  4. Windows Explorer etj.

Të interesuarit të paraqiten pranë zyrave qendrore të Sh.a UKL.

Ju faleminderit !

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *