Kërkohet Pompist

Kualifikimet
*Arsimi profesional / arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
*Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
*Aftësi mbikëqyrëse

Kushtet e punës
*Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles, parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup;
• Aftësi shumë të mira të të punuarit nën trysni.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *