Kërkohet Menaxher për sektorin Operim-Mirëmbajtje

Kualifikimet
* Arsim i lartë në degët ing.hidroteknike, ing. ndërtimi etj.
* Së paku 1 vit përvojë pune me praktikat përkatëse inxhinierike.
* Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësit.
* Aftësi mbikëqyrëse.
* Njohuri kompjuterike (Bazat e kompjuterit + Paketa Office 2007-2016)
Kushtet e punës
* Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
* Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta.

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi shumë të mira manaxhuese dhe të organizimit të punës;
• Aftësi shumë të mira negociuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *