Kërkohet Hidraulik

Kualifikimet
 Arsimi i mesëm me përvojë të gjerë në sektorin ujesjelles.
 Njohuri te mjaftueshme per fuksionimin dhe mirëmbajtjen e ujesjellesit.
 Aftësi mbikëqyrëse.
Kushtet e punës
 Punë ne zyre me dalje te shpeshta në terren
 Orar jo I rregullt I punës mund të ndodhë për shkak të difekteve në ujesjelles,
parregullsive e ngjarjeve të veçanta

CILËSITË DHE KARAKTERISTIKAT PERSONALE
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe raportuese;
• Aftësi për të punuar nën trysni dhe i/e orientuar drejt zgjidhjes së problemeve;
• Njohuri shumë të mirë të legjislacionit në fuqi të ujërave;
• Aftësi shumë të mira të punës në grup.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *