PRIVATËSIA

Privatësia në Sh.a UKL

OBJEKTI I KËSAJ RREGULLOREJE

Kjo Rregullore  ka për objekt informimin e subjekteve të të dhënave  personale mbi mënyrën e mbledhjes, përpunimit, përhapjes, ruajtjes dhe masave të sigurisë që janë marrë për të dhënat e tyre.

Bazuar në :

 1. Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,
 2. Ligjin Nr.9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’,
 3. Ligjin Nr.9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare si dhe aktet e tjera nënligjore në plotësim.

Sh.a UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE kryen përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, në veçanti, të drejtën e ruajtjes së jetës private.

MBROJTJA E TË DHËNAVE

Mbrojtja e të dhënave bazohet në:

 1. Përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme;
 2. Grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime;
 3. Mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim;
 4. Saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe, kur është e nevojshme, duhet të përditësohen duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë apo korrigjuar të dhëna të pasakta apo të paplota, në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej;
 5. Mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.

 

 

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

 • E drejta për akses
 1. Çdo person ka të drejtë që pa pagesë me kërkesë me shkrim, të marrë nga kontrolluesi:
 2. konfirmimin nëse të dhënat personale po i përpunohen ose jo, informacion për qëllimin e përpunimit, për kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe për marrësit e kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale;
 3. b) në një formë të kuptueshme, të dhënat personale dhe informacionin e disponueshëm për burimin e tyre;
 4. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës, informon subjektin e të dhënave ose i shpjegon atij arsyet e mosdhënies së informacionit.

 

Kontrolluesi

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE

Rr. Vath Korreshi, përballë ish-parkut të mallrave

9001 Lushnje, Shqipëri

Web: www.ukl.al

E-mail kontakt@ukl.al

 

E DREJTA PËR TË KËRKUAR BLLOKIMIN, KORRIGJIM, FSHIRJEN

 1. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë, kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
 2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës së subjektit të të dhënave, duhet ta informojë atë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, kryerjen ose moskryerjen e bllokimit, korrigjimit apo të fshirjes.
 3. Kur kontrolluesi nuk bën bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të kërkuara prej tij, subjekti i të dhënave ka të drejtë të ankohet te komisioneri.

 

PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE  nuk i transmeton të dhënat tuaja personale palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë.

 

 

MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE

Sh.A Ujësjellës Kanalizime Lushnje, është i  ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale dhe respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, Sh.A Ujësjellës Kanalizime Lushnje kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin  lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni pasi kushtet e këtyre faqeve  mund të ndryshojnë nga ato të Sh.A Ujësjellës Kanalizime Lushnje.

PYETJE APO ANKESA

Me anë të shpjegimit të mësipërm, Sh.A Ujësjellës Kanalizime Lushnje shpreson t’ju ketë informuar saktësisht dhe në mënyrë të plotë rreth çështjeve të privatësisë suaj.

Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, ose vërejtje rreth këtyre çështjeve, mos hezitoni që të na kontaktoni në adresën e mëposhtme:

Kontrolluesi

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE

Rr. Vath Korreshi, përballë ish-parkut të mallrave

9001 Lushnje, Shqipëri

Web: www.ukl.al

E-mail kontakt@ukl.al

E DREJTA PËR TU ANKUAR

Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm për të dhënat personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur.

Pas këtij ankimi, në përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në gjykatë.

Komisionieri për Mbrojtjen e të dhënave

Rruga “A. Toptani”, Kati II-të.

Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e vendimit përfundimtar.