Sherbimet

  1. Largimi i ujërave të ndotura nga çdo objekt që ka një kontratë me UKL Sh.a, tarifa e së cilës është 100% e ujit të faturuar.
  2. Lidhje të reja për çdo kontratë të re që bëhet mes konsumatorit dhe UKL-së.
  3. Kontrolli dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.
  4. Rikonstruksione të pjesshme të rrjetit dhe studime për investime të reja.
  5. Mirëmbajtje të pusetave, ndërrimi i kapakëve etj.
  6. Zhbllokime të ndryshme të rrjetit në bazë të planit dhe kërkesave ditore të ardhura nga qytetarët.
  7. Largimi i depozitimeve të ujërave në ato vende ku nuk ka rrjet kanalizimesh. Ujërat e ndotura grumbullohen në gropa septike dhe largohen me mjete bot ose mjet teknologjik me sistem thithje. Kur subjektet kanë lidhur kontratë, këtë shërbim e bën UKL. Në rastet kur nuk ka kontratë, atëherë ka një tarifë shërbimi, e cila është e përcaktuar.